Algemene voorwaarden van Taste of Smoke, gevestigd te Mgr. Bekkersstraat 15, 5836BL te Sambeek onder KvK nummer: 68909349

Artikel 1: Geldigheid van deze Voorwaarden
1a Deze Algemene voorwaarden, hierna de Voorwaarden, zijn van toepassing op alle aanbiedingen en alle overeenkomsten tot verhuur of levering van producten en/of diensten, welke worden uitgebracht, resp. aangegaan door Taste of Smoke.,
gevestigd te Sambeek hierna te noemen Taste of Smoke

1b Onder opdrachtgever wordt in deze voorwaarden verstaan degene die aan Taste of Smoke opdracht geeft tot verhuur,het verlenen van diensten en/of het leveren van goederen.
1c Acceptatie van de opdracht, schriftelijk of per email, door de opdrachtgever geldt als acceptatie van de Voorwaarden.
1d Van deze Voorwaarden afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.
1e Op overeenkomsten aangegaan door Taste of Smoke zijn nimmer algemene bepalingen of inkoopvoorwaarden van opdrachtgever van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen.

Artikel 2: Aanbiedingen en overeenkomsten
2a Alle aanbiedingen van Taste of Smoke zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk is vermeld.
2b Uitsluitend na schriftelijke bevestiging (waaronder begrepen per email), dan wel zodra Taste of Smoke is begonnen met de uitvoering van de aan hem verleende opdracht, is een overeenkomst tot stand gekomen.

Artikel 3: Prijzen
3a Indien na de totstandkoming van de overeenkomst en voor het overeengekomen tijdstip van aflevering de prijzen van hulpmaterialen, grondstoffen, onderdelen, lonen of andere kostprijsbepalende factoren niet voorzienbare wijziging hebben
ondergaan, is Taste of Smoke gerechtigd de prijs dienovereenkomstig aan te passen.
3b Prijsverhogingen, voortvloeiende uit aanvullingen en wijzigingen van de opdracht zijn voor rekening van deopdrachtgever.
3c Alle prijzen zijn altijd exclusief omzetbelasting (BTW) en andere overheidsheffingen, tenzij het uitdrukkelijk schriftelijk is vermeld dat de BTW is inbegrepen. 

Artikel 4: Annuleringen
4a Opdrachtgever is gerechtigd de opdracht schriftelijk te annuleren tot uiterlijk drie weken voorafgaand aan de dag waarop de opdracht zou moeten worden uitgevoerd, tenzij anders is overeengekomen. Bij annulering van de opdracht binnen drie (3) weken voor de uitvoeringsdatum wordt 50% van de opdracht in rekening gebracht, bij twee (2) weken of minder 100% van de opdracht. Annuleringskosten bedragen ALTIJD tenminste 20% van het factuurbedrag, ten vergoeding van geïnvesteerde tijd/moeite en administratiekosten.

4b Het definitieve aantal gasten dient minimaal drie (3) weken van tevoren schriftelijk of per email te zijn doorgegeven.

4c Indien de wijziging van het aantal gasten meer dan 10% afwijkt van de in de offerte of opdrachtovereenkomst vermelde aantal, heeft Taste of Smoke het recht de arrangementsprijs per persoon bij te stellen.

Artikel 5: Termijnen van levering
Hoewel Taste of Smoke zich tot het uiterste inspant om afgesproken leveringstermijnen na te komen, zijn deze nooit aan te merken als fatale termijn. De leveringstermijnen zijn vastgesteld in de veronderstelling dat er geen beletselen zijn voor Taste of Smoke de goederen en/of diensten te leveren. Overschrijding van de levertijd kan nimmer aanspraak geven op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 6: Reclame
6a Opdrachtgever is verplicht eventuele reclames en/of klachten zo spoedig mogelijk bij of na uitvoering van de opdracht aan Taste of Smoke te melden, doch uiterlijk binnen 8 dagen na kennisneming van de reden van de reclame of klacht, op straffe van verval van aanspraken terzake. Indien de reclame naar het oordeel van Taste of Smoke juist is, zal zij te harer keuze hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde diensten en/of goederen, hetzij de goederen of diensten vervangen. Taste of Smoke is niet tot verdere schadevergoeding verplicht.

6b Reclames geven de opdrachtgever geen recht tot verrekening of opschorting.

Artikel 7: Betaling
7a De opdrachtgever heeft nimmer een retentierecht tegenover Taste of Smoke.

7b Taste of Smoke is gerechtigd bij het uitvoeren van een opdracht gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te verlangen of betaling van een borgsom. 

7c Opdrachtgever is gehouden facturen van Taste of Smoke te voldoen binnen de op de factuur vermelde termijn en bij gebreke van een dergelijke vermelding: binnen 10 werkdagen. Indien de opdrachtgever niet binnen bedoelde termijn betaalt, is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en zal een rente van 5% per maand over het openstaande bedrag worden doorberekend. Na 30 dagen zal er tevens incassokosten van €195,- worden berekend aan opdrachtgever.

Artikel 8: Verplichtingen van een huurder

8a De huurder is verplicht het gehuurde overeenkomstig de aard en het doel daarvan en conform de gebruiksaanwijzing en/of aanwijzingen van personeel van Taste of Smoke

8b De klant aanvaardt alle risico’s die voortvloeien uit het gebruik van het gehuurde en verklaart alle redelijke veiligheidsmaatregelen te treffen en te beschikken over, mede gelet op het gebruik van het gehuurde, normaal gebruikelijke verzekeringen.

Artikel 9: Aansprakelijkheid
9a Taste of Smoke is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat bij of in verband met de uitvoering van de overeenkomst met opdrachtgever, voor zover deze schade het directe of indirecte gevolg is van: - overmacht, zoals hierna nader is omschreven; - daden of nalatigheden van de opdrachtgever, diens ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege opdrachtgever te werk zijn gesteld; - ondeugdelijkheid van materialen of constructiefouten in het gehuurde en/of geleverde; - handelingen of nalatigheid van Taste of Smoke, haar personeel of andere bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde personen, behoudens opzet of grove schuld.

9b Taste of Smoke is nimmer aansprakelijk voor indirecte of gevolgschade, zoals bedrijfsschade, stagnatieschade, omzetof winstderving, verlies van data, e.d.

9c Taste of Smoke is in alle gevallen slechts aansprakelijk tot het bedrag dat in het betreffende geval door haar aansprakelijkheidsverzekeraar wordt uitgekeerd.

9d Taste of Smoke is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, diefstal of verlies aan goederen van opdrachtgever of derden, die Taste of Smoke onder zich heeft.

Artikel 10: Ontbinding
Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig, voldoet aan enige verplichting uit deze of enige andere de met Taste of Smoke gesloten overeenkomst, alsmede in geval van (aanvraag tot) faillissement of surséance van betaling, stillegging of liquidatie van het bedrijf van opdrachtgever, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft Taste of Smoke het recht zonder enige ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of deze te ontbinden, zulks ter keuze van Taste of Smoke, zonder dat Taste of Smoke tot enige schadevergoeding gehouden is, onverminderd de haar verder toekomende rechten. In deze gevallen is elke vordering welke Taste of Smoke ten laste van de opdrachtgever heeft of krijgt, dadelijk en volledig opeisbaar.

Artikel 11: Uitbesteding werk aan derden
Taste of Smoke is gerechtigd de haar opgedragen werkzaamheden en/of diensten te laten uitvoeren door derden. De opdrachtgever gaat akkoord met overdracht door Taste of Smoke aan een derde van alle rechten en verplichtingen, voortvloeiende uit de door Taste of Smoke met opdrachtgever gesloten overeenkomsten.

Artikel 12: Diensten op locatie
12a Ingeval Taste of Smoke diensten verricht op of in aan opdrachtgever toebehorende locaties, stelt opdrachtgever – voor zover dit voor de uitvoering van de diensten nodig is - om niet ter beschikking de ruimte, doorgang tot deze ruimte van ten minste 1,80m breed, energie, water en riolering.

12b Opdrachtgever zorgt dat de in artikel 12a genoemde faciliteiten steeds voldoen aan alle wettelijke eisen en benodigde vergunningen. Opdrachtgever neemt alle financiële consequenties van eventuele tekortkomingen voor zijn rekening.

12c Opdrachtgever belooft de medewerkers van Taste of Smoke goed te zullen verzorgen, met drankjes (al dan niet van alcoholische aard) zodat de kans op uitdroging wordt geminimaliseerd.

12d Opdrachtgever is als eigenaar/huurder van de locatie verantwoordelijk voor het afval en aanbieding van het afval volgens wettelijke voorschriften. I.v.m. met hygiëneregels zal Taste of Smoke geen afval retour nemen in de auto of anderszins.

12e Belastingen, Buma/Stemra-rechten, energie- en waterverbruik, riolering en afvalverwerking, ten behoeve van de door Taste of Smoke te verlenen diensten zijn voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 13: Overmacht
Onder overmacht wordt ten deze in ieder geval verstaan: oorlog, burgeroorlog, oproer, oorlogsgevaar, stakingen, blokkade, bedrijfsstoornis, materiaal tekorten, niet goed functioneren van apparatuur, transport problemen, niet te voorziene files door bv omgevallen vrachtauto's, bermbranden, brand, ingrijpende temperatuurschommelingen, overstroming, aardbeving en andere natuurrampen, export- of importverboden, weigering import- en exportvergunningen te verstrekken, verbeurdverklaring of andere overheidsmaatregel en tekortschieten van toeleveranciers van Taste of Smoke. 

Artikel 14: Geschillen en toepasselijk recht
Op deze voorwaarden, alsmede op aanbiedingen en overeenkomsten, waarop zij geheel of gedeeltelijk betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Bij eventuele geschillen zal Taste of Smoke en opdrachtgever met elkaar in overleg treden en trachten een minnelijke regeling te bereiken. Indien dat niet mogelijk blijkt, zullen alle geschillen die verband houden met de uitvoering van de opdracht, in eerste aanleg worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter van de rechtbank in Den Bosch.